Home » Tin Tức » Tin tức tổng hợp

Thông báo về việc: Thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Thứ bảy - 20/12/2014 02:39
Tổng công ty ĐSVN có chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với tỷ lệ 30% vốn Điều lệ tương đương với 608.880CP. Ngày 06/10/2014 Hội đồng quản trị công ty họp mở rộng và thống nhất phân bổ quyền mua cho CBCNV, các cổ đông và đối tượng như sau...

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ

VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

----------------------

           Số: 866/TRICC-TB/HĐQT     

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               -----------------

  Hà nội, ngày 07  tháng 10  năm  2014

 
THÔNG BÁO
 

Tổng công ty ĐSVN có chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với tỷ lệ 30% vốn Điều lệ tương đương với 608.880CP. Ngày 06/10/2014 Hội đồng quản trị công ty họp mở rộng và thống nhất phân bổ quyền mua cho CBCNV, các cổ đông và đối tượng như sau:

1. CBCNV có thời gian làm việc tại công ty từ 5 năm trở lên, mỗi năm thâm niên là 70 cổ phần.

2. Các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty, cổ đông có 10 cổ phần sở hữu thì được quyền mua thêm 2 cổ phần.

1.               Các chức danh lãnh đạo, quản lý:

-         5 thành viên HĐQT: 3%/thành viên = 15% (trong số 100% cổ phần chào bán)

-         2 Ban điều hành: 1,5% /thành viên = 3% (trong số 100% cổ phần chào bán)

-        Ban kiểm soát + trưởng các đơn vị: 1%/người = 14%(trong số 100% cổ phần chào bán).

2.   Trường hợp các đối tượng thuộc mục 1,2 không đăng ký mua hết theo quyền phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân bổ tiếp cho đối tượng thuộc mục 3 và CBCNV thuộc cơ quan TCT ĐSVN.

      Giá bán theo quyết định của TCT ĐSVN.

      Toàn thể CBCNV, các cổ đông và ban lãnh đạo công ty được phân bổ quyền mua, không có nhu cầu mua thì HĐQT công ty có trách nhiệm phân bổ số cổ phần còn lại (theo quy định tại mục 4), nhằm thực hiện tốt chủ trương của Hội đồng thành viên TCT ĐSVN.

Các cá nhân thuộc các đối tượng trên gửi bản đăng ký mua về Phòng TCCB-LĐ trước 17h00’ ngày 20/10/2014 để công ty tổng hợp báo cáo.

         Xin trân trọng thông báo.
 
Nơi nhận:

-   TCT ĐSVN;

-   CBCNV, cổ đông Công ty;

-   HĐQT, BĐH, BKS, Trưởng đơn vị;

-   Lưu VT, TT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đỗ Văn Hạt
 Ghi chú: Các CBCNV đang tạm hoãn HĐLĐ không thuộc đối tượng được quyền ưu đãi (quyền mua) cổ phần của công ty.

 


 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------
 

                                                               Hà nội, ngày      tháng      năm  2014

 
 PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT (TVG)

 
Họ và tên:
Ngày sinh:
Số CMTND (hộ chiếu):                       Ngày cấp:                    Nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại giao dịch:
Số lượng cổ phần đăng ký mua:
Tôi xin cam kết thực hiện quyền và nghĩa vụ của người mua.

 

     Ghi chú: Gửi kèm theo bản CMTND (hộ chiếu) pho to.
 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ MUA
 

Tác giả bài viết: XnTVCTGT

Nguồn tin: TRICC

Tin liên quan

 

Giới thiệu

Đăng nhập thành viên

Thống kê truy cập

   

Tổng lượt truy cập    Tổng lượt truy cập: 194038

Đang truy cập    Đang truy cập: 5

ngaytruyenthong
facebook
youtube
forum
tricc

  • Address: 26/371 Kim Mã - Phường Ngọc Khánh - Quận Ba Đình - Hà Nội
  • Email: xntvctgt@tricc.vn
  • Tel: (+084) 04.3.7711552
  • Fax: (+084) 04.3.8316856
  • Website: www.xntvctgt.vn

  • Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư & Xây Dựng Công trình Giao thông
  • Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
  • Transport Investment & Construction Consultant Joint Stock Company (TRICC - JSC)
  • Email: tricc@fpt.vn
  • Website: www.tricc.vn